Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png acacde9f19afb199067ec939bd33db46
orzel.png fd98d0329e69788be52774e0fb58c767
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 0b4856976062756df62ffa44b9d794db
Zezwolenia dla obiektów jądrowych
04-04-2016

Zezwolenia wydawane przez Prezesa PAA na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych przygotowywane są w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego (DBJ) PAA.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe wniosek o wydanie zezwolenia dla obiektów jądrowych, składany przez kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o jego wydanie, powinien zawierać następujące dane:

 • oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia, jej siedzibę i adres;
 • w przypadku przedsiębiorców – numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS);
 • określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej z narażeniem,

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. poz. 1355) do wniosku o wydanie zezwolenia dla obiektów jądrowych wymagane jest dołączenie dokumentu zawierającego:

 • przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia działalności,
 • proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności, związane z działalnością wskazaną we wniosku;
 • określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,
 • jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego – uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska,
 • w przypadku działalności, w której w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska – proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i ich stężenie promieniotwórcze w momencie odprowadzania do środowiska, proponowany sposób odprowadzenia odpadów, ich skład izotopowy i tempo odprowadzania do środowiska oraz uzasadnienie wykazujące, że proponowane wartości i sposób odprowadzania odpadów promieniotwórczych są zgodne z zasadą optymalizacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo atomowe,
 • określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania,
 • w przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego – proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycja innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym,
 • zakładowy plan postępowania awaryjnego, z wyjątkiem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego

oraz dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

Ocena formalnoprawna wniosku o wydanie zezwolenia obejmuje weryfikację jego kompletności i zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Prezes PAA wzywa do ich usunięcia w trybie wskazanym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Analizy merytorycznej wniosku o wydanie zezwolenia dokonują eksperci w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego. Jeżeli z przeprowadzonej oceny wynika, że treść przedstawionych dokumentów w niewystarczającym stopniu wykazuje spełnienie norm bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, organ dozoru jądrowego może przeprowadzić kontrolę u wnioskodawcy lub zażądać wykonania odpowiednich badań lub ekspertyz (na koszt wnioskodawcy).

 

Przed wydaniem zezwolenia dla obiektów jądrowych Prezes Agencji występuje do Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej projektu tego zezwolenia. Rada również zapoznaje się z wnioskiem o wydanie zezwolenia oraz z załączonymi do niego dokumentami.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że w złożonym przez jednostkę wniosku zostało zaznaczone inaczej.

 

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości:

 • 1023 zł - od wydania zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych oraz budowie, eksploatacji i zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • 100 % stawki określonej od zezwolenia za każdy rodzaj działalności, w przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji.

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia wymaga opłaty skarbowej w wysokości:

 • 50 % stawki określonej od zezwolenia – jeśli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności, 
 • 100 % stawki określonej od zezwolenia – jeśli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

 

Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:

 

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
dopisek: opłata skarbowa od zezwolenia

 

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej winny posłużyć się zapisem:

 

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN_PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

Jednostki organizacyjne zwolnione z opłat skarbowych zobowiązane są do podania podstawy prawnej tego zwolnienia.

 

Poniżej znajdują się przykładowe wzory wniosków o wydanie opisanych wyżej zezwolenia

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png f8a2be4712793ff0f9ffc8918450e7cb
buttonBJiOR.png a048c0be6dbabb1d5dd58f279bb8a5eb
buttonEPUAP.png e2517525378a2ee65081fc655e5a80fc
buttonNEWSLETTER.png 9742d47aeab04973eb302c570e7d5dbe
buttonBIP2.png 619bf55a3ba57c17447d2f9eaa47f55c
buttonTwitter.png 3648150912f474fe7845b09be30e4622