Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 8d7b8f4b6289eb16121f369f649383c3
orzel.png bd4936f4916de34a7de3637f584acd71
pl
en
top news port mstr
 
Rada BJOR
02-04-2015

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Działa na podstawie przepisów art. 112 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 264) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Prezes PAA.

Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności (art. 112 ust. 10 Prawa atomowego). 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

Konrad Świrski

Członek

Marek K. Janiak

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 35a410d38161a5b9c06f4c0cb7106b67
buttonBJiOR.png f093a9bee5d5ef36713e06c15cf08941
buttonEPUAP.png 16afc04087cefb16993e205c6c1917fd
buttonNEWSLETTER.png 2fea344a219663d3c15497f59dd40600
buttonBIP2.png 704c2a15300dd6a6fe01dc8494173b1d
buttonTwitter.png 45f6ad55ec6896e5184d11c162bea5b1