Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png ebefca1400dab95e819fd96db0663a08
orzel.png 9bf43669b12745cfc7563bfde072bd25
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 9216c319dfbecc60200d4c41b09888e6
Rada BJiOR
04-04-2016

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Minister Środowiska.

Rada działa na podstawie przepisów art. 112 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Rada corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności. 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Członek

prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak

Członek

dr Tomasz Nowacki

Członek

Mateusz Mamczar

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 964b543e0cc9eb1d406b12f2a4a7e062
buttonBJiOR.png 1b1896fbaa1f68eed4e0fe8df62badb3
buttonEPUAP.png f0eb183270511dd0fb8c17c7617db2dc
buttonNEWSLETTER.png d4c226af0a5d5b8a5c511cbe27f5f10b
buttonBIP2.png 3af8360c7b162ed343e038b3a69c8fd6
buttonTwitter.png bc42476f6f3a345ae0c55d57b67cce94