Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 363456a80da6ef3d791baa9cd270747c
orzel.png 981bf8778c566821ab0f1def8e8c6f7d
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 5867a3e0ee1a3ee56ebdcfc63542ef7f
Rada BJiOR
04-04-2016

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Minister Środowiska.

Rada działa na podstawie przepisów art. 112 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Rada corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności. 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Członek

prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak

Członek

dr Tomasz Nowacki

Członek

Mateusz Mamczar

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png b0eb54f05e5f481124b15dfee4fb74dc
buttonBJiOR.png 7e3b11b49de8b3ed5604291e60c71d93
buttonEPUAP.png 482cb1095067f994fa2abc349b9c34fe
buttonNEWSLETTER.png 0f5154ff8d72114c009ef75bc338d465
buttonBIP2.png 598d667bdb1613638b4374c249982b52
buttonTwitter.png 7b664d876f8b62b6426946e3ee77fba1