Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 03e1dc2f974de969cfe756b9b5b47749
orzel.png 3595ef2508504801a0d1c05c2f7c3e2b
pl
en
top news port mstr
 
Prawo krajowe
08-04-2015

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (wersja jednolita tekstu - Dz. U. z 2014 r., poz. 1512)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png c89b265e4597f21f2a0b3eb0c44d327d
buttonBJiOR.png 5e14b4d95e7820b9ce3b6e0e465a83fd
buttonEPUAP.png 470f154b68ecc565ba2128465f69beef
buttonNEWSLETTER.png aaf6ec8e0c43a40c601eefcd30160aad
buttonBIP2.png a0e9a02b31e2f13db043f5afaab56977
buttonTwitter.png a75932617c87d915419ab7d6164cc470