Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png d5787e8b33fd0a8c30468a3d6c851f57
orzel.png 1522c553d3c7342de8269dee95cdf13f
pl
en
top news port mstr
 
Prawo krajowe
04-04-2016

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png efc0817dcbaee5d340630aee732b7b28
buttonBJiOR.png 448b88ac0751a67144690fcf9586a629
buttonEPUAP.png a79e27866d45826962643cff9fba1842
buttonNEWSLETTER.png 267850632fe92ec83d9f1e6491f371ae
buttonBIP2.png d7d92b0963b9d1eea6e9422bcdcbee83
buttonTwitter.png 934fc8a497f9bb2ffd31e1734cc223d8