Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 7c268d0c1d0c3a450008fe99e0b138f3
orzel.png 01cb57ee4e4db5e8fd75554efabcf6fe
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png d3f12c2bd77669fd6be00186f7c55eed
Prawo międzynarodowe
04-04-2016

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała szereg umów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, które zgodnie z Konstytucją RP są źródłem powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. Obejmują one obszary współpracy międzynarodowej i wymiany informacji w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Kluczowe akty prawa międzynarodowego

Konwencja bezpieczeństwa jądrowego przyjęta w Wiedniu dnia 17 lipca 1994 r. Powstawała w trakcie szeregu spotkań ekspertów w okresie od 1992 do 1994 roku. Jej celem jest zobowiązanie w świetle prawa Stron konwencji do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Zobowiązania Stron oparte są w dużej mierze na zasadach zawartych w stworzonym przez MAEA dokumencie "Fundamental Safety Principles (SF-1)". Dotyczą one m.in. procesu lokalizacji, budowy i eksploatacji obiektu jądrowego, wymagań projektowych, dostępności środków finansowych i zasobów ludzkich, oceny i weryfikacji bezpieczeństwa, zapewniania jakości i zarządzania kryzysowego. Konwecja jest narzędziem motywującym. Nie zawiera żadnych narzędzi umożliwiających kontrolę spełnienia jej wymagań przez Strony konwencji czy nakładanie sankcji za jej nieprzestrzeganie. Jednocześnie jednak zobowiązuje Strony do przygotowywania raportów informujących o sposobie wypełniania postanowień Konwencji, które są następnie oceniane przez pozostałe Strony na spotkaniach przeglądowych organizowanych raz na trzy lata w siedzibie MAEA w Wiedniu.

Istotne dokumenty dot. Konwencji bezpieczeństwa jądrowego:

Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi weszła w życie 18 lipca 2001 r. Jej celem jest zobowiązanie Stron konwencji do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i postępowania z odpadami promieniotwórczymi. Konwencja jest narzędziem motywującym. Nie zawiera żadnych narzędzi umożliwiających kontrolę spełnienia jej wymagań przez Strony konwencji czy nakładanie sankcji za jej nieprzestrzeganie. Jednocześnie jednak zobowiązuje Strony do przygotowywania raportów informujących o sposobie wypełniania postanowień Konwencji, które są następnie oceniane przez pozostałe Strony na spotkaniach przeglądowych organizowanych raz na trzy lata w siedzibie MAEA w Wiedniu. 


Istotne dokumenty dot. Wspólnej Konwencji:

Wykaz układów, traktatów i porozumień międzynarodowych, za realizację przez Polskę których odpowiedzialna jest PAA

 • Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. (5.03.1970) Dz. U. 1970 nr 8 poz. 60
 • Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. (18.06.2001)  Dz. U. 2002 nr 202 poz. 1704
 • Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r. (8.02.1987) Dz. U. 1989 nr 17 poz. 93
 • Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. (24.04.1988) Dz. U. 1988 nr 31 poz. 218
 • Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. (24.04.1988) Dz. U. 1988 nr 31 poz. 216
 • Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (23.04.1990) Dz. U. 1990 nr 63 poz. 370
 • Wspólny protokół dot. stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej (o odpowiedzialności za szkody jądrowe), sporządzony w Wiedniu dnia 21 września 1988 r. (27.04.1992) Dz. U. 1994 nr 129 poz. 633
 • Konwencja bezpieczeństwa jądrowego, sporządzona w Wiedniu dnia 20 września 1994 r. (24.10.1996) Dz. U. 1997 nr 42 poz. 262
 • Porozumienie między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. (01.03.2007) Dz. U. 2007 nr 218 poz. 1617
 • Protokół dodatkowy do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej podpisany w Wiedniu dnia 22 września1998 r. (01.03.2007) Dz. U. 2007 nr 156 poz. 1096
 • Poprawka do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjęta w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. (ratyfikowana przez Polskę dnia 1 czerwca 2007 r.), weszła w życie z dniem 8 maja 2016 r.
 • Protokół Zmieniający Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzony w Wiedniu dnia 12 września 1997 r. (21.12.2010 r.) Dz.U. z 2011 r., Nr 4, poz. 9

Wykaz umów bilateralnych zawartych przez Polskę w obszarach działalności Państwowej Agencji Atomistyki

Austria Umowa między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Austrii w sprawie wymiany informacji i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem. Sporządzona w Wiedniu dnia 15 grudnia 1989 r.
Białoruś Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa radiologicznego. Sporządzona w Mińsku dnia 26 października 1994 r.
Czechy Umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Wiedniu dnia 27 września 2005 r.
Dania Umowa między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii o wymianie informacji i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem. Sporządzona w Warszawie dnia 22 grudnia 1987 r.
Litwa Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Warszawie dnia 2 czerwca 1995 r.
Niemcy Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji i doświadczeń oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Warszawie dnia 30 lipca 2009 r.
Norwegia Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem. Sporządzona w Oslo dnia 15 listopada 1989 r.
Rosja Porozumienie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji związanej z obiektami jądrowymi i o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzone w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
Słowacja Umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Bratysławie dnia 17 września 1996 r.
Ukraina Umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.
USA Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisane w Wiedniu dnia 22 września 2010 r.
Kanada Porozumienie o współpracy i wymianie informacji w kwestiach dozoru jądrowego pomiędzy Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczpospolitej Polskiej a Komisją Bezpieczeństwa Jądrowego Kanady, podpisane w Wiedniu dnia 24 września 2014 r.
Wielka Brytania Porozumienie o współpracy i wymianie informacji w kwestiach dozoru jądrowego pomiędzy Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczpospolitej Polskiej a Urzędem Dozoru Jądrowego Wielkiej Brytanii Polskiej podpisane w Wiedniu dnia 24 września  2014 r.
Francja Umowa zawarta między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w Rzeczpospolitej Polskiej  a Urzędem Bezpieczeństwa Jądrowego Republiki Francuskiej o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisana w Warszawie 14 czerwca 2012 r. i w Paryżu 26 czerwca 2012 r.
Rumunia Porozumienie pomiędzy Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczpospolitej Polskiej a Państwową Komisją Dozoru Jądrowego Rumunii o współpracy i wymianie informacji w kwestiach dozoru jądrowego, podpisane w Wiedniu dnia 25 września 2014 r.
Szwajcaria Memorandum of Understanding for cooperation and exchange of information for nuclear regulatory matters between the President of the National Atomic Energy Agency of the Republic of Poland and the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate ENSI, signed at Vienna 26 September 2016 (in english only)
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 2e9594fc955f638f017774eca5015e13
buttonBJiOR.png 43ea2ba1f8f338fc73dc8c065b31c110
buttonEPUAP.png 91f019a71cc30474f763fac4326ceee6
buttonNEWSLETTER.png 91381cc3c9fe1cd80a42f8e116dcfbe6
buttonBIP2.png d9015a26693fdf28c6f67cad510f9ab2
buttonTwitter.png 2957a863b79e3a172cfd1d92fa4710d5