Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 3e2bdd0fc26a6122ab330a24c908f394
orzel.png 643aa6ab8bca4ff6a2aa672aa3ee3703
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png ad7760b7d36a890cee1e490a543ba620
Uprawnienia pracownicze
04-04-2016

Zarówno w obiektach jądrowych, jak i innych jednostkach organizacyjnych, w których występuje narażenie na promieniowanie jonizujące, na określonych stanowiskach mogą być zatrudniane osoby mające uprawnienia państwowe nadawane przez Prezesa PAA, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1022). Przepisy te wdrażają postanowienia dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności.

W myśl rozporządzenia warunkiem uzyskania uprawnień jest m.in. odpowiedni stan zdrowia, wykształcenie, praktyka zawodowa, ukończenie wymaganego szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego w zakresie dostosowanym do typu wymaganych uprawnień oraz zdanie egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną Prezesa PAA.

W niektórych przypadkach Prezes PAA może zwolnić  z konieczności odbywania szkolenia (nie może natomiast zwolnić z egzaminu). Warunki dopuszczenia do egzaminu, bez konieczności odbycia szkolenia, określone są w § 6 rozporządzenia z 10 sierpnia 2012 r. (patrz wyżej). Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia powinna wystąpić (lub jej pracodawca - w zależności od rodzaju uprawnień) z wnioskiem do Prezesa PAA o dopuszczenie do egzaminu, dokumentując we wniosku, iż spełnia warunki określone w rozporządzeniu. Odpowiedzi na złożony wniosek Prezes PAA udziela w terminie 30 dni.

Szczegółowe informacje o procesie uzyskiwania uprawnień pracowniczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 4baa19934ecb30aea358ba4f563a0bd9
buttonBJiOR.png 77e5b68f30e9782bf37d21d3e245f413
buttonEPUAP.png c82103e62c8e6fd79031c1d2fcd8587b
buttonNEWSLETTER.png bc3cf396e3431a5f492c03306529b211
buttonBIP2.png a8cb9b7d6007af595e5760d2a420141c
buttonTwitter.png 771ca2755f2fc6becc86c2e11af91604